About Skals Maskinfabrik

Vision

Focusing on the customer, we will through constructive dialogue and a flexible organisation, develop and manufacture competitive and durable solutions and in this way be the market leader in primary markets.

Mission

Meet European demand for complete systems for the cleaning, sorting, weighing and storing of potatoes, onions and carrots. And with distinct focus on the precise mechanical sorting of potatoes by size.

Værdier

  • Robust and Reliable
  • Decisive
  • Customer-orientated
  • Professional
  • Responsible, Loyal and Real
  • Innovative and Functional

Salgs-, leverings- og monteringsbetingelser for A/S Skals Maskinfabrik

Tilbud og ordrebekræftelse

1.1  Ethvert tilbud er kun gældende inden for den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode.

1.2  Kun ordrer, som sælger skriftligt har accepteret, er bindende for sælgeren, når ordrebekræftelsen er påført underskrift fra sælgeren.

1.3  Mundtligt aftalte ændringer i specifikationer af de beordrede dele skal skriftligt bekræftes af sælgeren for at have gyldighed.

1.4  Leverancer omfatter kun de i ordrebekræftelsen udtrykkeligt nævnte dele og/eller ydelser.

Tegninger og beskrivelser

2.1  Tegninger, forslag og beskrivelser er sælgernes ejendom, og er omfattet af dennes ophavsret, og må derfor ikke uden sælgers tilladelse kopieres, forelægges konkurrende firmaer eller bringes til udførelse.

2.2  Tekniske data, opført i sælgers kataloger og andre tryksager, er ligesom tegninger og illustrationer uden forbindende, idet sælgeren forbeholder sig ret til løbende at foretage ændringer.

Pris 

3.1  Den aftalte pris fremgår af ordrebekræftelsen, men sælger forbeholder sig ret til prisændringer som følge af svingende valutakurser.

3.2  Alle forsendelser sker, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, på incoterms-betingelser ex works, d.v.s. for købers regning og risiko.

3.3  Forsikring tegnes, med mindre andet er aftalt, alene af køber.

Emballage

4.1. Emballagen betales af køber ogtages ikke retur.

4.2  Emballagens art bestemmessuverænt af sælger, med mindre køber i aftalen stiller særlige kravtil denne.

Levering

5.1  Leveringstiden, d.v.s.afsendelsestidspunktet fra sælger, regnes fra den dag, enighed omalle detaljer vedrørende leverancen er opnået, herunder atkøber har opfyldt de aftalte betalingsbetingelser, samt atkøber eventuelt har opnået fornøden importtilladelse.

5.2  Det aftalteafsendelsestidspunkt opgives af sælger med forbehold for strejke,lockout eller anden force majeure, herunder svigtende

5.3  Levering  fra voreleverandøres side.

5.4  Eventuel overskridelse afafsendelsestidspunktet giver ikke køber ret til annullering afordre eller nægtelse af modtagelse af varer, ligesom køberheller ikke fritages for at overholde betalingsbetingelserne.

5.4  Der ydes i tilfælde afforsinkelse ingen erstatning for driftstab, tabt avance eller andreomkostninger på grund af forsiket levering.

5.5  Leveringen kan stilles ibero, så længe køber misligholder nogen forpligtelse over forsælger, uanset misligholdelsen vedrører den pågældendelevering.

5.6  Såfremt der, uanset afhvilken grund, skulle være tvivl med hensyn til købersbetalingsevne til betalingstiden, er sælger berettiget til at nægtelevering, indtil køberen har stillet en af sælger fastsat passendesikkerhed for betaling.

5.6  Forsinkes leveringen pågrund af købers forhold, er køber forpligtet til at betale til denaftale betalingstid, ligesom køber forpligter sig til atafholde sælger opbevaringsudgifter efter sælgers opgørelse og tilde af sælger fastsatte priser for opbevaring. Dette gælder,uanset om sælger afholder udgifterne til varens videretransport ogforsikring, og/eller sælger har påtaget sig varens forsendelse fremtil købers plads.

5.8  Annullation af aftalen kanikke ske uden sælgers samtykke, og i det omfang, der har væretomkostninger i forbindelse med handlens indgåelse, skal sælgerholdes skadesløs.

Særlige betingelser for montering og opstilling

6.1  Montering og opstilling afdet solgte betales af kunden efter regning, medmindre andetudtrykkeligt er aftalt. Udgifterne omfatter alle rejseudgifter forsælgers personale,  herunder udgifter til kost og logi,lønudgifter, diæter og rejsegodtgørelser.Forlænges monteringstiden af årsager, som køber bærer ansvaretfor ,er sælger berettiget til at kræve ekstrabetaling herfor.

6.3  Medmindre andet er aftalt,skal køberen stille den fornødne arbejdskraft til sælgersdisposition, idet sælgeren løbende angiver sit behov forarbejdskraft med en uges varsel. Køberen skal ligeledes stille detnødvendige monteringsudstyr, herunder f.eks. kraner, stilladser,eventuelle løfteredskaber og udstyr for intern transport og andreværktøjer til rådighed for sælgeren i monteringsperioden, i detomfang sådanne værktøjer er nødvendige for at udføremonteringen.

6.3  Når monteringsarbejdet erfuldført, afholdes der er prøvekørsel af det solgte anlæg. Sælgerengiver køberen meddelse om, at leverace er klar til ibrugtagning.Parterne skal herefter i fællesskab fastsætte et tidspunkt forafholdelse af overtagelsesforretningen. Prøverne udføres underoverværelse af en repræsentant for sælger og køber. Derudfærdiges en afleveringsprotokolover den gennemførte overtagelsesforretning, derunderskrives af parterne, og i det omfang, der konstatereseventuelle mangler og rettelser, indføjes disse ligeledes  iafleveringsprotokollen. Såfremt det solgteved overtagelsesforretningen ikke viser sig at være ikontraktsmæssig stand, skal sælger for egen regning så hurtigt sommuligt bringe leverancen i kontraktsmæssig stand, hvorefter derafholdes en ny overtagelsesforretning.

6.4 Køberen anses for at have overtagetleverancen, så snart overtagelsesforretningen er gennemført,og anlægget er brugbart. Såfremt der er aftalt montering, overgårrisikoen for leverancen til køberen ved overtagelsen af detleverede, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Ejendomsret

7.1  Det solgte forbliver sælgersejendom, indtil hele købesummen i henhold til aftalen ererlagt.

7.2  Køber er indtil dettetidspunkt forpligtet til at holdet det leverede forsikret til fuldog nyværdi, indtil betaling har fundet sted.

Betalingsbetingelser

8.1 Fakturaen, der udstedes afsælger, betales netto kontant på dennes adresse ved overgivelsen afdet solgte til køberen, med mindre anden skriftlig aftale erindgået.

8.2  Erlægger køber ikkebetalingen i rette tid i henhold til den indgåede aftale, ersælgeren berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig enmorarente, svarende til den til ehverv tid af sælgeren fastsattemorarente.

Mangler 

9.1  Såfremt andet ikke eraftalt, forpligter sælgeren sig til inden for en et års periodefraafsendelsestidspunktet, eller hvor der er aftalt montering fraovertagelsesforretningsens gennemførelse, at afhjælpe alle fejl ogmangler, der skyldes fejlagtig konstruktion, fejl i materialevalg og mangelfuld udførelse.

9.2  Ovennævnte afhjælpningspligtforudsætter alene en daglig drift af de solgte på max. 8 timer.

9.3  Sælgers ansvar omfatter kunmangler, hvorom køber har reklameret skriftligt senest 14 dageefter, at køber har opdaget eller burde have opdaget manglen.

9.4  For komponenter og maskineraf fremmed fabrikat, der indgår i sælgers leverance, ydes dengaranti som sælger har opnået over forunderleverandøren.

9.5  Når sælger fra køber harmodtaget meddelse om mangler, påtager sælger sig, hvisbetalingsbetingelserne er overholdt, på sælgers fabrik, udenudgifter for køber, at reparere eller erstatte den eller demangelfulde dele.

9.6  Transporten af disse dele,såvel fra, som til køber, foregår for købers regning og risiko.

9.7  Dele, der er udskiftet, ersælgers ejendom, og skal for købers regning tilfalde sælger.

9.8  Forlanger køber sælgersmontørhjælp på stedet, er sælger berettiget til betalingherfor.

9.9  Sælger påtager sig intetansvar for fejl som direkte eller indirekte hidrører forreparationsarbejder, der uden sælgers mellemkomst udføres affremmed firma, ligesom en eventuel garanti automatisk bortfalder,såfremt fremmed firma udøver reparationer vedrørende detsolgte.

9.1.1 Afhjælpningspligten omfatter ikkesædvanligt slid og ælde eller skader, forårsaget vedkøbers/brugerens ukorrekte eller mangelfulde behandling.

9.1.2 Sælger påtager sig intet ansvar forhensigtsmæssighed, rigtighed eller nøjagtighed af købers ændringeri tegninger eller konstruktion.

9.1.3 Sælger er under ingen omstændighederforpligtet til at yde erstatning for driftstab, tabt avance ellerandet ligende indireke tab som følge af konstaterede mangler.

Produktansvar 

10.1 Sælgeren er ansvarlig forproduktansvar i overensstemmelse med gældende dansk ret.

10.2  Dog er sælgeren kun ansvarlig fortingskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl ellerforsømmelser, begået af leverandøren eller andre, som han haransvaret for.

10.3 Skade på ting, der er en følge afmangler eller fejl ved det leverede produkt, og/eller ydelse,hæfter sælgeren således alene for i det omfang, ansvaret kanpålægges denne.

10.4  Ansvaret over for køber kan fortingskade ingensinde overstige kr. 5.000.000,00.

10.5 Sælger påtager sig dog i intettilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller ligendeindirekte tab som følge af en produktansvarsskade.

10.6  Såfremt 3. mand fremsætter kravmod een af parterne om produktansvar i henhold til nævntebestemmelse, skal den pågældende part skritfligt underette denanden part herom.

10.7 I den udstrækning, sælgeren måtteblive pålagt produktansvar overfor 3. mand, er køberen forpligtettil at holde leverandøren skadeløs i samme omfang, somleverandørens ansvar er begrænset i henhold til de foregåendepunkter.

Værneting oglovvalg

11.1 Såfremt der måtte opstå retstvistvedrørende leverancen eller en del heraf, kan tvisten, i detomfang, den ikke kan forliges, afgøres ved sælgers hjemting, der ercivilretten i Viborg.

11.2  Tvistheder skal afgøres pågrundlag af dansk ret.