Tilbud og ordrebekræftelse
1.1 Ethvert tilbud er kun gældende inden for den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode.
1.2 Kun ordrer, som sælger skriftligt har accepteret, er bindende for sælgeren, når ordrebekræftelsen er påført underskrift fra sælgeren.
1.3 Mundtligt aftalte ændringer i specifikationer af de beordrede dele skal skriftligt bekræftes af sælgeren for at have gyldighed.
1.4 Leverancer omfatter kun de i ordrebekræftelsen udtrykkeligt nævnte dele og/eller ydelser.


Tegninger og beskrivelser
2.1 Tegninger, forslag og beskrivelser er sælgernes ejendom, og er omfattet af dennes ophavsret, og må derfor ikke uden sælgers tilladelse kopieres, forelægges
konkurrende firmaer eller bringes til udførelse.
2.2 Tekniske data, opført i sælgers kataloger og andre tryksager, er ligesom tegninger og illustrationer uden forbindende, idet sælgeren forbeholder sig ret til
løbende at foretage ændringer.


Pris
3.1 Den aftalte pris fremgår af ordrebekræftelsen, men sælger forbeholder sig ret til prisændringer som følge af svingende valutakurser.
3.2 Alle forsendelser sker, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, på incoterms-betingelser ex works, d.v.s. for købers regning og risiko.
3.3 Forsikring tegnes, med mindre andet er aftalt, alene af køber.


Emballage
4.1. Emballagen betales af køber og tages ikke retur.
4.2 Emballagens art bestemmes suverænt af sælger, med mindre køber i aftalen stiller særlige krav til denne.


Levering
5.1 Leveringstiden, d.v.s. afsendelsestidspunktet fra sælger, regnes fra den dag, enighed om alle detaljer vedrørende leverancen er opnået, herunder at køber har opfyldt de aftalte betalingsbetingelser, samt at køber eventuelt har opnået fornøden importtilladelse.
5.2 Det aftalte afsendelsestidspunkt opgives af sælger med forbehold for strejke, lockout eller anden force majeure, herunder svigtende
5.3 Levering fra vore leverandøres side.
5.4 Eventuel overskridelse af afsendelsestidspunktet giver ikke køber ret til annullering af ordre eller nægtelse af modtagelse af varer,
5.5 ligesom køber heller ikke fritages for at overholde betalingsbetingelserne.
5.4 Der ydes i tilfælde af forsinkelse ingen erstatning for driftstab, tabt avance eller andre omkostninger på grund af forsiket levering.
5.5 Leveringen kan stilles i bero, så længe køber misligholder nogen forpligtelse over for sælger, uanset misligholdelsen vedrører den pågældende levering.
5.6 Såfremt der, uanset af hvilken grund, skulle være tvivl med hensyn til købers betalingsevne til betalingstiden, er sælger berettiget til at nægte levering, indtil
køberen har stillet en af sælger fastsat passende sikkerhed for betaling.
5.6 Forsinkes leveringen på grund af købers forhold, er køber forpligtet til at betale til den aftale betalingstid, ligesom køber forpligter sig
5.7 til at afholde sælger opbevaringsudgifter efter sælgers opgørelse og til de af sælger fastsatte priser for opbevaring. Dette gælder, uanset om sælger afholder udgifterne til varens videretransport og forsikring, og/eller sælger har påtaget sig varens forsendelse frem til købers plads.
5.8 Annullation af aftalen kan ikke ske uden sælgers samtykke, og i det omfang, der har været omkostninger i forbindelse med handlens indgåelse, skal sælger
holdes skadesløs.


Særlige betingelser for montering og opstilling
6.1 Montering og opstilling af det solgte betales af kunden efter regning, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Udgifterne omfatter alle rejseudgifter for sæl-gers personale, herunder udgifter til kost og logi, lønudgifter, diæter og rejsegodtgørelser. Forlænges
6.2 monteringstiden af årsager, som køber bærer ansvaret for ,er sælger berettiget til at kræve ekstrabetaling herfor.
6.3 Medmindre andet er aftalt, skal køberen stille den fornødne arbejdskraft til sælgers disposition, idet sælgeren løbende angiver sit
6.4 behov for arbejdskraft med en uges varsel. Køberen skal ligeledes stille det nødvendige monteringsudstyr, herunder f.eks. kraner, stilladser, eventuelle løf-teredskaber og udstyr for intern transport og andre værktøjer til rådighed for sælgeren i monteringsperioden, i det omfang sådanne værktøjer er nødvendige for at udføre monteringen.
6.3 Når monteringsarbejdet er fuldført, afholdes der er prøvekørsel af det solgte anlæg. Sælgeren giver køberen meddelse om, at leveraceer klar til ibrugtagning.
Parterne skal herefter i fællesskab fastsætte et tidspunkt for afholdelse af overtagelsesforretningen. Prøverne
udføres under overværelse af en repræsentant for sælger og køber. Der udfærdiges en afleveringsprotokol over den gennemførte
overtagelsesforretning, der underskrives af parterne, og i det omfang, der konstateres eventuelle mangler og rettelser, indføjes disse ligeledes i afleverings-protokollen. Såfremt det solgte ved overtagelsesforretningen ikke viser sig at være i kontraktsmæssig stand, skal sælger for egen regning så hurtigt som muligt bringe leverancen i kontraktsmæssig stand, hvorefter der afholdes en ny overtagelsesforretning.
Køberen anses for at have overtaget leverancen, så snart overtagelsesforretningen er gennemført, og anlægget er brugbart. Såfremt der er aftalt montering, overgår risikoen for leverancen til køberen ved overtagelsen af det leverede, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.


Ejendomsret
7.1 Det solgte forbliver sælgers ejendom, indtil hele købesummen i henhold til aftalen er erlagt.
7.2 Køber er indtil dette tidspunkt forpligtet til at holdet det leverede forsikret til fuld og nyværdi, indtil betaling har fundet sted.


Betalingsbetingelser
8.1 Fakturaen, der udstedes af sælger, betales netto kontant på dennes adresse ved overgivelsen af det solgte til køberen, med mindre anden skriftlig aftale er indgået.
8.2 Erlægger køber ikke betalingen i rette tid i henhold til den indgåede aftale, er sælgeren berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig en morarente, svarende til den til ehverv tid af sælgeren fastsatte morarente.


Mangler
9.1 Såfremt andet ikke er aftalt, forpligter sælgeren sig til inden for en et års periode fraafsendelsestidspunktet, eller hvor der er aftalt montering fra overtagelses-forretningsens gennemførelse, at afhjælpe alle fejl og mangler, der skyldes fejlagtig konstruktion, fejl i materialevalg og mangelfuld udførelse.
9.2 Ovennævnte afhjælpningspligt forudsætter alene en daglig drift af de solgte på max. 8 timer.
9.3 Sælgers ansvar omfatter kun mangler, hvorom køber har reklameret skriftligt senest 14 dage efter, at køber har opdaget eller burde have opdaget manglen.
9.4 For komponenter og maskiner af fremmed fabrikat, der indgår i sælgers leverance, ydes den garanti som sælger har opnået over for underleverandøren.
9.5 Når sælger fra køber har modtaget meddelse om mangler, påtager sælger sig, hvis betalingsbetingelserne er overholdt, på sælgers fabrik, uden udgifter for køber, at reparere eller erstatte den eller de mangelfulde dele.
9.6 Transporten af disse dele, såvel fra, som til køber, foregår for købers regning og risiko.
9.7 Dele, der er udskiftet, er sælgers ejendom, og skal for købers regning tilfalde sælger.
9.8 Forlanger køber sælgers montørhjælp på stedet, er sælger berettiget til betaling herfor.
9.9 Sælger påtager sig intet ansvar for fejl som direkte eller indirekte hidrører for reparationsarbejder, der uden sælgers mellemkomst udføres af fremmed firma, ligesom en eventuel garanti automatisk bortfalder, såfremt fremmed firma udøver reparationer vedrørende det solgte.
9.1.1 Afhjælpningspligten omfatter ikke sædvanligt slid og ælde eller skader, forårsaget ved købers/brugerens ukorrekte eller mangelfulde behandling.
9.1.2 Sælger påtager sig intet ansvar for hensigtsmæssighed, rigtighed eller nøjagtighed af købers ændringer i tegninger eller konstruktion.
9.1.3 Sælger er under ingen omstændigheder forpligtet til at yde erstatning for driftstab, tabt avance eller andet ligende indireke tab som følge af konstaterede mangler.


Produktansvar
10.1 Sælgeren er ansvarlig for produktansvar i overensstemmelse med gældende dansk ret.
10.2 Dog er sælgeren kun ansvarlig for tingskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser, begået af leverandøren eller andre, som han har an-svaret for.
10.3 Skade på ting, der er en følge af mangler eller fejl ved det leverede produkt, og/eller ydelse, hæfter sælgeren således alene for i det omfang, ansvaret kan på-lægges denne.
10.4 Ansvaret over for køber kan for tingskade ingensinde overstige kr. 5.000.000,00.
10.5 Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller ligende indirekte tab som følge af en produktansvarsskade.
10.6 Såfremt 3. mand fremsætter krav mod een af parterne om produktansvar i henhold til nævnte bestemmelse, skal den pågældende part skritfligt underette den
anden part herom.
10.7 I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar overfor 3. mand, er køberen forpligtet til at holde leverandøren skadeløs i samme omfang, som leverandørens ansvar er begrænset i henhold til de foregående punkter.


Værneting og lovvalg
11.1 Såfremt der måtte opstå retstvist vedrørende leverancen eller en del heraf, kan tvisten, i det omfang, den ikke kan forliges, afgøres ved sælgers hjemting, der
er civilretten i Viborg.
11.2 Tvistheder skal afgøres på grundlag af dansk ret